Regulamin

korzystania z serwisu: www.familiesdoubts.com

z dnia 7 lutego 2018 roku

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług elektronicznych oferowanych w Serwisie.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem: familiesdoubts.com i udostępniany jest nieodpłatnie Użytkownikowi w każdym czasie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Właściciel Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 6. Podstawowe definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Regulamin: Regulamin Serwisu internetowego umożliwiającego podpisywanie Petycji znajdujący się pod adresem: familiesdoubts.com
  2. Właściciel Serwisu: Natalia Zimniewicz
  3. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu za pomocą Serwisu,
  4. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
 7. Serwis: witryna internetowa znajdująca się pod adresem internetowym familiesdoubts.com, za pośrednictwem której Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika Usługi Elektroniczne wyszczególnione w § 2 ust. 1 Regulaminu;
 8. Petycja – treści utworzone przez Właściciela Serwisu zgodne z systemem wartości katolickich w postaci: wyrazu aprobaty bądź uznania, podziękowania, skargi, wyrazu ubolewania, sugestii zmiany przepisów prawa, prawa kanonicznego, prośby o podjęcie decyzji, rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego Petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego i świata chrześcijańskiego.

§ 2

Rodzaje usług

 1. Właściciel Serwisu oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
 1. Serwis internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem familiesdoubts.com, w ramach której Właściciel Serwisu może tworzyć Petycje i wysyłać je do ich adresatów, a Użytkownik może:
  1. podpisywać w sposób elektroniczny (popierać) Petycje utworzone przez Właściciela Serwisu,
  2. przeglądać aktywne Petycje w Serwisie;
 1. Newsletter – świadczona przez Właściciela Serwisu Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej cyklicznych  wiadomości zawierających informacje m.in. o nowościach w Serwisie, o nowych Petycjach oraz informacje o innych serwisach i inicjatywach społecznych Właściciela Serwisu lub innych podmiotów prowadzących działalność społeczno – kulturową.
 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. Komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego
 2. dostępu do sieci Internet;
 3. konta poczty elektronicznej.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet poprzez skorzystanie przez Użytkownika z Usługi Elektronicznej oferowanej przez Serwis.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie.
 2. Właściciel Serwisu może rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 3

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu jest: Natalia Zimniewicz, adres poczty elektronicznej do kontaktu: kontakt@familiesdoubts.com.  
 2. Użytkownik Serwisu, aby podpisać Petycję jest zobowiązany wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na podpisanie Petycji oraz przekazanie jej do adresata. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podpisania Petycji.  Niepodanie danych osobowych uniemożliwia podpisanie Petycji.
 3. Podanie danych osobowych na potrzeby usługi Newsletter jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia tej usługi na rzecz Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawartej z Właścicielem Serwisu tj. do podpisywania za pomocą funkcjonalności Serwisu Petycji opublikowanych przez Właściciela, do przekazania Petycji, którą podpisał Użytkownik do jej adresata, a także do dostarczania Newslettera Użytkownikom zarejestrowanym dla celów usługi Newsletter.
 5. Właściciel Serwisu informuje, że Użytkownik Serwisu ma prawo żądania od Właściciela Serwisu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

6.     Właściciel Serwisu informuje, że użytkownik Serwisu, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych może wycofać swoją zgodę w każdym czasie. W tym celu należy przesłać informację o wycofaniu zgody na kontakt@familiesdoubts.com.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed cofnięciem zgody.

7.   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników wyrażona na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8.  Właściciel Serwisu informuje, że przekaże dane osobowe Użytkownika adresatom Petycji podpisanych przez Użytkownika za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.

 

§ 4

Petycje

 1. Serwis umożliwia Właścicielowi tworzenie i publikowanie w Serwisie Petycji, a Użytkownikowi podpisywanie w sposób elektroniczny (popieranie) Petycji utworzonych przez Właściciela oraz przesłanie Petycji do adresata za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Petycja powinna być sporządzona w języku polskim lub w języku obcym z tłumaczeniem na język polski.
 3. Podpisanie Petycji jest możliwe tylko po zapoznaniu się z treścią Petycji oraz przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu o nazwie: „Podpisz Petycję”.
 4. Petycja jest aktywna (publikowana) w Serwisie przez okres wskazany przez Właściciela Serwisu, ale nie krócej niż 1 tydzień oraz nie dłużej niż 3 lata. W okresie aktywności Petycji Użytkownicy Serwisu mogą ja popierać poprzez złożenie elektronicznego podpisu przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu o nazwie: „Podpisz Petycję”.
 5. Po zakończeniu okresu aktywności Petycji, Właściciel może przesłać za pośrednictwem Serwisu Petycję do jej adresata. Po tym okresie Petycja może zostać usunięta z Serwisu.
 6. Serwis nie umożliwia komentowania treści Petycji.
 7. Petycja nie może być podpisana anonimowo ani z użyciem pseudonimu.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w Serwisie treści pochodzące od Użytkowników innych niż Właściciel Serwisu.
 9. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. o charakterze obraźliwym lub wulgarnym;
  3. nawołujących do terroryzmu lub wywoływania zamieszek;
  4. naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej przynależne podmiotom trzecim;
  5. stanowiących oferty handlowe i informacje handlowe;
  6. niezgodnych z celem Serwisu;
  7. niezgodnych z systemem wartości chrześcijańskich;
 1. Treści utworzone przez Użytkownika naruszające ust. 9 lub inne postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane przez Właściciela Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

 

§ 5

Newsletter 

 1. Korzystanie z Newsletter-a wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia przez Użytkownika oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu i w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez skorzystanie w Serwisie z funkcjonalności „Wyłącz Newsletter” lub przesłanie maila na adres kontakt@familiesdoubts.com.

 

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług elektronicznych Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@familiesdoubts.com
 2. Reklamacja winna zawierać opis problemu (powód reklamacji) oraz pełne dane podmiotu składającego reklamację, w tym adres poczty elektronicznej, na który Usługodawca może przesłać informację o sposobie załatwienia reklamacji.
 3. Właściciel Serwisu zobowiązany jest rozpoznać każdą reklamację. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni według kolejności wpływu

 

§ 7

Wyłączenia odpowiedzialności Właściciela Serwisu

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. prawdziwość jakichkolwiek danych podanych przez Użytkownika;
 1. za jakiekolwiek działania Użytkownika bądź osoby upoważnionej przez Użytkownika do działania w jego imieniu, w tym za użytkowanie Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i z niniejszym Regulaminem;
 1. za przerwę w dostępie do Serwisu i Usług Elektronicznych wywołanych przyczynami niezależnymi od Właściciela Serwisu oraz w przypadku przerw technicznych o charakterze konserwacyjnym oraz związanych z wdrażaniem ulepszeń;
 1. za utratę danych Użytkownika spowodowanych nieprawidłowym działaniem sprzętu, systemu, innego oprogramowania Użytkownika.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Udostępnij na facebooku